top of page

Huisje, boompje, overlast

Stel u huurt al geruime tijd een woning. Het is een fijne woning midden in de stad met een tuintje op het Zuiden. Werkelijk alle ingrediënten voor een rustig woongenot lijken aanwezig. Ware het niet dat uw buurman, die zijn woning van dezelfde verhuurder huurt, een enorme dennenboom in zijn tuintje heeft. Deze boom is dusdanig groot en omvangrijk dat u nauwelijks nog met uw kopje koffie, glaasje wijn, tijdschrift, krantje of welke aanvullende entertainment dan ook van het zonnetje in uw tuin kunt genieten. Daarnaast bent u bang dat de boom een keer zal omwaaien. De kans dat de boom dan op uw woning of die van andere omwonenden valt, is gelet op de omvang en de afstand tot de omliggende woningen volgens u zeer groot. Kortom, u wilt graag dat de boom wordt verwijderd. Uw buurman weigert aan u alle medewerking. Wat is uw juridische positie en wat kunt u doen?

Uw verhuurder is jegens u verantwoordelijk

Indien uw buurman weigert samen met u een oplossing te zoeken om bijvoorbeeld tot snoeien/toppen over te gaan, dient u zich tot uw verhuurder te wenden. Uw verhuurder is immers de eigenaar van de boom. Bovendien is uw verhuurder uw contractspartij en verplicht u een rustig en onbeperkt woongenot te verschaffen. Los daarvan heeft uw verhuurder als eigenaar van de boom de wettelijke verplichting om geen onrechtmatige hinder te veroorzaken. De vraag is vervolgens of u uw verhuurder ook daadwerkelijk op juridische gronden tot actie met betrekking tot de boom kunt dwingen. Daarover hierna meer. Mocht actie afdwingbaar zijn, dan is het vervolgens aan uw verhuurder om één en ander met uw buurman af te wikkelen.

Bomen mogen niet te dicht bij de erfgrens staan

Om uw verhuurder tot verwijdering van de boom te kunnen dwingen, is op de eerste plaats van belang waar de boom staat. Voor bomen geldt op grond van de wet een afstand van 2 meter en voor heesters 50 cm. De afstand wordt gemeten vanaf het midden van de stam op 1 meter hoogte tot de erfgrens. Houdt u er rekening mee dat de erfafscheiding (bijvoorbeeld een schutting) niet altijd precies op de grens staat. De strook waar geen hoge bomen of heesters mogen staan noemen we ‘de verboden zone’.

De gemeente kan overigens bepalen dat afwijkende afstanden gelden voor de beplanting. Het is daarom van belang dat u nagaat wat er in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van uw gemeente staat.

Mocht de boom daadwerkelijk in de verboden zone staan, dan kunt u uw verhuurder verzoeken de boom om die reden te verwijderen én heeft u een rechtsgrond om de verwijdering desnoods in rechte af te dwingen. Het is hierbij echter wel nog van belang hoe lang de boom er al staat. Indien de boom al 20 jaar boven de schutting uit komt, is er namelijk sprake van verjaring. U kunt de verwijdering dan niet (meer) in rechte afdwingen. Daarnaast kan het zijn dat uw verhuurder geen kapvergunning krijgt. In dat geval kunt u wel om verwijdering van de boom vragen, maar mag de boom niet gekapt worden.

Bomen mogen geen onrechtmatige hinder opleveren

Mocht de boom buiten de verboden zone staan, dan wel de boom in de zogenoemde verboden zone staan, maar uw vordering te dien aanzien is verjaard, dan kunt u nog verwijdering/het toppen van de boom vorderen op grond van de overlast die u ervaart. U zal dan echter wel met bewijs moeten aantonen dat er sprake is van dusdanig ernstige overlast dat deze in redelijkheid niet door u hoeft te worden geduld.

Of van dusdanige overlast in uw geval sprake is, hangt af van de aard, ernst en duur van de hinder en de overige omstandigheden van het geval. Uit diverse jurisprudentie volgt dat van dusdanige hinder, dat het rechtvaardiging van verwijdering oplevert, niet snel sprake is. U zal daarvoor moeten aantonen dat bijvoorbeeld uw gehele tuin als gevolg van de boom constant bedekt is met schaduw en u vrijwel helemaal geen zon (meer) heeft in uw tuin.

Ook uw angst dat de boom omvalt, zal voor een rechter helaas niet voldoende zijn. Uw angst an sich is namelijk geen bewijs. U zal bijvoorbeeld met een verklaring van een bomenexpert moeten kunnen aantonen dat de ligging en omvang, et cetera van de boom dusdanig is dat de kans dat deze op korte termijn daadwerkelijk om zal waaien/vallen inderdaad zeer groot is.

Conclusie

Om in rechte verwijdering/toppen van de boom bij uw verhuurder af te kunnen dwingen is van belang waar de boom precies staat en hoelang de boom al boven de schutting uitkomt. Mochten die omstandigheden voor u wettelijk gezien ongunstig zijn en u geen soelaas bieden, dan is verder van belang of u met degelijk bewijs kunt onderbouwen dat er sprake is van onrechtmatige hinder. Het is hoe dan ook bij dit soort kwesties altijd aan te raden eerst bij uw verhuurder te beproeven of zij minnelijk een oplossing wil aanbieden, alvorens u een procedure start. Verder is het goed om ook bij andere omwonenden te polsen of zij ook last hebben van de boom. Bovendien kan de boom (ook) bij hun in de verboden zone staan. Indien meer mensen hinder ervaren vergroot dat uw rechtspositie.

Uitgelicht
Recente Artikelen
bottom of page